หมายเลข ID หัวข้อ : 00194312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อผิดพลาด: มีการแสดงของ Android TV Remote Service ซ้ำ ๆ กัน.

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งภาษาต่อไปนี้ในระหว่างการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้น.

  • Arabia(ภาษาอาหรับ)
  • Assamese(ภาษาอัสสัม)
  • Bengali(ภาษาเบงคลี)
  • Marathi(ภาษามราฐี)
  • Persia(ภาษาเปอร์เซีย)

  ท่านสามารถจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการตั้งค่าภาษาไปเป็น English, และจากนั้นให้เปลี่ยนไปเป็นภาษาที่ต้องการ. ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Language ใน System Preferences.
  4. เลือกที่ English. (ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมา ให้ปิดลงไป.)
  5. กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปที่หน้าจอ Settings.
  6. เลือกที่ Languageอีกครั้ง
  7. เลือกที่ ภาษาที่ต้องการ.