หมายเลข ID หัวข้อ : 00181107 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง Sony DSC-TX5 - ปรับปรุงเมื่อ 28 มีนาคม 2556

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2013-03-29

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฝาครอบเลนส์ของกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง DSC-TX5 มีประกาศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554   บริษัทฯจะดำเนินให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557


24 กุมภาพันธ์ 2554  

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ โซนี่ด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯได้พบว่า มีกล้อง Cyber-shot DSC-TX5 หลายตัวมีการเคลือบที่ไม่ติดแน่นที่ฝาครอบเลนส์ของตัวกล้อง เรื่องนี้จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่สีที่เคลือบไว้อาจจะมีการหลุดลอกออก อย่างเห็นได้ชัดบนฝาครอบของเลนส์ของเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯจะทำการซ่อมฝาครอบเลนส์ของ DSC-TX5 ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าพบว่า มีส่วนที่เกิดการหลุดล่อนของการเคลือบที่เห็นได้ชัดเจนในฝาครอบเลนส์บนเครื่องของท่าน เนื่องจาก การยึดติดที่ไม่ดีของการเคลือบนั้น การบริการนี้จะมีให้ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการโซนี่ ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของศูนย์บริการโซนี่ จะสามารถตรวจสอบได้ใน หน้าของ ศูนย์บริการ 

บริษัทฯขออภัยท่าน ในความไม่สะดวกที่เกิดจากเรื่องนี้ และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เข้าใจในเรื่องนี้

[ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลกระทบ]
กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง Cyber-shot DSC-TX5[นโยบายส่วนบุคคล]
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่าบริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

*กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)