หมายเลข ID หัวข้อ : 00181104 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่อง AC Adaptor รุ่น VGP-AC19V17/ VGP-AC19V18 สำหรับใช้กับเครื่องพีซีไวโอ้ ขอให้ระงับการใช้งาน และให้นำมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2009-10-27

เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ไวโอ้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่

โซนี่ได้ตรวจพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ฉนวนภายในของAC Adaptorรุ่น VGP-AC19V17 / VGP-AC19V18 อาจจะชำรุดระหว่างการใช้งาน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการลัดวงจรทางไฟฟ้าได้ ซึ่งAC Adaptorดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิด ออล์อินวัน (All In One)บางรุ่น ที่นำออกจำหน่ายระหว่าง เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2552 (รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย VGC-LT, VGC-LN, VGC-LM และ VGC-JS) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นดอกกิ้งสเตชั่น (Docking Station) ที่นำออกจำหน่ายระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 ถึง เมษายน 2549 (รุ่น VGP-PRFE1)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ลัดวงจรทางไฟฟ้า อาจจะส่งผลให้เบรกเกอร์วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าทำงาน ตัดกระแสไฟได้ เนื่องจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว และอาจจะเกิดเหตุการณ์ลัดวงจรขึ้นได้ (ในกรณีที่ผู้ใช้งานสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของ AC Adaptor ตัวกรอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดอกกิ้งสเตชั่น หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการไหม้ของวงจรภายใน AC Adaptor ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเอง ดอกกิ้งสเตชั่น หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือดอกกิ้งสเตชั่น รุ่นที่มีผลกระทบดังกล่าวได้หยุดการใช้งาน AC Adaptor ดังกล่าวโดยทันที โดยให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังที่จะได้อธิบายต่อไปในหัวข้อ “ขั้นตอนการหยุดใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ” และทำการตรวจสอบ AC Adaptor ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับผลกระทบตามประกาศนี้หรือไม่ โซนี่จะทำการเปลี่ยน AC Adaptor ที่ได้รับผลกระทบนั้นด้วยตัวใหม่ที่แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้นถ้า AC Adaptor ของท่านเป็นรุ่นที่ได้รับผลกระทบ กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการโซนี่ ที่ใกล้บ้านท่านที่สุด
* โซนี่จะจัดการเปลี่ยน AC Adaptor ให้ตามลำดับการเข้ามาติดต่อขอรับการเปลี่ยนก่อนหลัง และขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าหากมีการเข้ามาขอรับการเปลี่ยนเป็นจำนวนที่สูง เราอาจจะต้องร้องขอให้ท่านรออย่างน้อย 1 สัปดาห์ *ในการเปลี่ยนตัวใหม่ให้
ทางบริษัทฯขออภัยในการที่ทำให้ท่านอาจจะพบกับความไม่สะดวก ขอขอบคุณในความเข้าใจและการให้ความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง บริษัทฯจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

[ขั้นตอนการหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ]
- กรุณา อย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ ของ AC Adaptor หรือตัวกรอบหลักของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดอกกิ้งสเตชั่นหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่เป็นโลหะที่ท่านมีโอกาสสัมผัสได้สูงได้จาก คลิกที่นี่)
- ให้ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของตัว AC Adaptor
- ถ้าหมายเลขรุ่นของ AC Adaptor ของท่านอยู่ในรายการด้านล่างนี้ ให้ทำการปิดสวิทช์ไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ หรือรางเต้าเสียบ

[หมายเลขรุ่นของ AC Adaptor ที่ได้รับผลกระทบ]
VGP-AC19V17
VGP-AC19V18

[วิธีการดูหมายเลขรุ่นของ AC Adaptor]

ถ้าหาก AC Adaptor ของท่านไม่ได้มีตัวเครื่องหมาย "AA" (ดูรูปข้างล่างประกอบ) กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการโซนี่ เพื่อทำการขอเปลี่ยนตัวใหม่
แต่ถ้า AC Adaptor ของท่านมีการแสดงเครื่องหมาย "AA" (ดังแสดงในรูปข้างล่าง) โปรดมั่นใจได้ว่าตัวAC Adaptorของท่านไม่ได้รับผลกระทบตามที่ระบุในประกาศนี้


(นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล)
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ได้ให้ไว้กับศูนย์บริการโซนี่ จะมีการเก็บรักษาและใช้สำหรับการตอบรับการร้องขอของท่านที่เกี่ยวกับการประกาศนี้เท่านั้น หรือเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในประกาศนี้ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี ข้อมูลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้แก่หน่วยงานอื่นภายนอกซึ่งได้รับการมอบหมายจากโซนี่ให้ปฎิบัติงานบางส่วนในการให้บริการ ซึ่งโซนี่มั่นใจว่า หน่วยงานนั้นปฎิบัติตามแนวทางนี้อย่างเข้มงวดในการนำข้อมูลมาใช้งาน เก็บรักษา หรือทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่าน
*กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ที่ใกล้บ้านท่าน หากท่านประสงค์จะสอบถาม แก้ไข หรือ ลบ หรือ หยุดใช้ชั่วคราวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้ให้ไว้สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า กรณีที่ท่านได้แจ้งให้มีการลบ หรือหยุดใช้ชั่วคราวข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้โซนี่ไม่สามารถที่จะให้บริการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ระบุเบื้องต้นได้)