หมายเลข ID หัวข้อ : 00181098 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของเครื่อง STR-DA5500ES: เรื่องการยุติการบริการของวิทยุอินเตอร์เน็ต "SHOUTcast"

    2015-03-25

    เรียน ท่านลูกค้าทุกท่าน,
     
    จากการที่บริการวิทยุอินเตอร์เน็ต SHOUTcast ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน API (Application Programming Interface) ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมานั้น, ส่งผลให้บริการวิทยุอินเตอร์เน็ต SHOUTcast ไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้น เฉพาะสถานีที่มีการตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว. หลังจากที่ได้มีการพิจารณาอย่างหนัก จึงได้ตัดสินใจที่จะยุติการให้บริการนี้ลง เนื่องจาก ความยุ่งยากในการรองรับการเปลี่ยนแปลงใน API ดังกล่าว.

    ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และ ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา.