หมายเลข ID หัวข้อ : 00180361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ HDD

  ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านทราบถึงผลการทดสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์กับ Windows 7
  เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้กันได้:

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ฟังก์ชั่น USB streaming ไม่ได้รับการรองรับ ยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
  • การเชื่อมต่อของ i.LINK ได้รับการทดสอบด้วย Windows Movie Maker.

  สัญลักษณ์:
  O : ใช้งานร่วมกันได้
  X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ∆ : ใช้งานร่วมกันได้กับบางฟังก์ชั่น/บางเงื่อนไข

  USB

  รุ่น

  64-bit

  32-bit

  DCR-SR100/E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR190E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR200/E/C ∆*2 ∆*2
  DCR-SR210E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR220/E/D ∆*2 ∆*2
  DCR-SR290E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR300/E/C ∆*2 ∆*2
  DCR-SR30E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR32E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR33E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR35E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR36E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR37E O O*3
  DCR-SR38E O O*3
  DCR-SR40/E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR42/E/A ∆*2 ∆*2
  DCR-SR45/E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR46/E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR47/E O O*3
  DCR-SR48/E O O*3
  DCR-SR50E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR52E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR55E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR57E O O*3
  DCR-SR60/E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR62/E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR65/E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR67/E O O*3
  DCR-SR70E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR72E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR75E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR77E O O*3
  DCR-SR80/E ∆*1 ∆*1
  DCR-SR82/E/C ∆*2 ∆*2
  DCR-SR85/E ∆*2 ∆*2
  DCR-SR87/E O O*3
  DCR-SR90E ∆*1 ∆*1
  HDR-SR1/E ∆*2 ∆*2
  HDR-SR10/E/D ∆*2 ∆*2
  HDR-SR11/E ∆*2 ∆*2
  HDR-SR12/E ∆*2 ∆*2
  HDR-SR5/E/C ∆*2 ∆*2
  HDR-SR7/E ∆*2 ∆*2
  HDR-SR8/E ∆*2 ∆*2
  HDR-XR100/E O O*3
  HDR-XR101 O O*3
  HDR-XR105E O O*3
  HDR-XR106E O O*3
  HDR-XR200/E/V/VE O O*3
  HDR-XR500/E/V/VE O O*3
  HDR-XR520/E/V/VE O O*3

  *1 ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ (ImageMixer for HDD Camcorder) ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ จะใช้งานร่วมกับ Windows 7 ไม่ได้ ให้ทำการดาวน์โหลดและใช้ PMB Ver.5.6.01 ที่ใช้งานร่วมกับ Windows 7 ได้แทน

  *2 PMB จะใช้สำหรับการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ แต่เวอร์ชั่นที่จัดมาให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้ ใช้งานร่วมกันกับ Windows 7 ไม่ได้ ให้ทำการอัพเดตไปเป็น เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Windows 7 ได้ (ยกเว้นที่เป็นของ Starter) เพื่อหลีกเลื่ยงปัญหาที่เป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตรวจสอบกับตารางแสดงการใช้งานร่วมกันของซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้และทำตามขั้นตอนการอัพเดตสำหรับแต่ละเวอร์ชั่นแล้ว

  *3 ซอฟต์แวร์ PMB ที่จัดมาให้ ซึ่งต้องใช้ในการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ จะใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่น Starter

  ตารางต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้ด้วยกันได้:

  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
 • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
 • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันในเครื่องทั้งหมด
 • หมายเหตุ: