หมายเลข ID หัวข้อ : 00189105 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

รูปภาพแสดงออกมาเบลอในบางส่วน เมื่อสลับจากสัญญาณ 4K ไปเป็นสัญญาณ HD หรือ SD.

    ปัญหานี้เกิดขึ้น เนื่องจาก การเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพ ในระหว่างการเปลี่ยนของสัญญาณ High Definition (HD) หรือ Standard Definition (SD). ให้ทำการดาวน์โหลด ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ อันล่าสุด เพื่อแก้ปัญหานี้.

    หลังจากที่ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

    1. จูนที่วีไปที่การรับสัญญาณที่ออกอากาศแบบ 4K .
    2. Restart (reset)  ทีวี.
    3. จูนไปเป็นการรับสัญญาณที่ออกอากาศในแบบ HD หรือ SD.