หมายเลข ID หัวข้อ : 00200193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้รองรับ การเล่น 4K internet video หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับตารางต่อไปนี้เกี่ยวกับการรองรับของ 4K internet video.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้

4K Internet Videoรุ่น
UBP-X800UBP-X700
Netflix
YouTube
Amazon*

 

 

*มีเฉพาะในประเทศที่เลือกไว้เท่านั้น