หมายเลข ID หัวข้อ : 00179067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2018

การตั้งค่าของนาฬิกามีการเปลี่ยนไปเอง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คที่การตั้งค่าของเมนู Setting Clock Time (CT).

ถ้าหากฟังก์ชัน Setting Clock Time (CT) มีการตั้งค่าไว้เป็น ON, เวลาจะถูกตั้งตามข้อมูลที่ได้รับจากสถานีวิทยุ โดยไม่คำนึงถึงความถููกต้อง.

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งนาฬิกานี้.
สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  1. กดที่ HOME, จากนั้น แตะที่ Settings.
  2. แตะที่ รูปภาพประกอบจากนั้น แตะที่ Clock Adjust. หน้าจอการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา.
  3. แตะที่ รูปภาพประกอบเพื่อตั้งชั่วโมงและนาที.
  4. หลังการตั้งค่าชั่วโมง และนาที ให้แตะที่ Set.
  5. การตั้งค่าจะเสร็จสิ้น และนาฬิกาจะเริ่มเดิน.