หมายเลข ID หัวข้อ : 00172211 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2017

เมื่อรับสัญญาณ 4K ผ่านทางอินพุท HDR จาก sound bar, ข้อมูลรายละเอียดจะไม่มีแสดงออกมาแม้ว่าจะกดปุ่มแสดง (Display) ที่ sound bar แล้วก็ตาม.

    ถึงแม้ว่า แจ็คต่อ HDMI IN/OUT จะรองรับฟอร์แมท HDR ได้, แต่ข้อมูลบางอย่าง เช่น ระดับวอลลุ่ม สนามเสียง หรือ ฟอร์แมทของออดิโอก็จะไม่มีแสดงออกมาในฟอร์แมท 4K บางอัน.

    ในกรณีนี้, ให้ดำเนินการควบคุมการใช้งานโดยดูที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของพาเนล โดยใช้รีโมทคอนโทรลของ Sound Bar.
    ถ้าต้องการจะตรวจสอบฟอร์แมทของออดิโอของสัญญาณที่ป้อนเข้าให้กับ Sound Bar ให้ควบคุมการทำงานจากอุปกรณ์ที่เป็นตัวให้สัญญาณนั้นออกมา.

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น.