หมายเลข ID หัวข้อ : 00167471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

การแก้ปัญหาสำหรับ XA-NV400.

  1. ความสามารถในการทำงาน

   [Q]: ความสามารถในการนำทางบางครั้งไม่เสถียร.
   [A]: ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
   • ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องนำทางและตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) เชื่อมต่อด้วยสายสำหรับควบคุมอย่างหนาแน่น.
   • ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าโซนเวลาไว้อย่างถูกต้อง. แต่ถ้าหากไม่ถูกต้อง, จะทำให้ความสามารถในการนำทางไม่เสถียรได้.
   • ทำการปิดและเปิด ACC อีกครั้ง. รอประมาณ 15 วินาที ก่อนที่จะเปิด ACC ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

  2. เวลา/ภาษา

   [Q]: เวลาที่แสดงในหน้าจอนำทางไม่ถูกต้อง.
   [A]: ให้ทำการตั้งค่าโซนเวลาให้ถูกต้อง. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ GPS ของท่าน.
   วิธีการตรวจสอบดูการตั้งค่าของโซนเวลา
   1. แตะที่ Menu.
   2. เลือกที่ Setting.
   3. เลือกที่ System.
   4. เลือกที่ Time.

  [Q]: เวลาและภาษาที่แสดงในตัวเครื่องนำทางและชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) มีความแตกต่างกัน.
  [A]: เวลาและภาษาจะไม่มีการปรับให้ตรงกันระหว่างตัวเครื่องนำทางและเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver). ให้ทำการตั้งเวลาและภาษาในแต่ละเครื่องเอง.


  [Q]: เวลาไม่แสดงในหน้าจอ.
  [A]: เวลาไม่แสดงในหน้าจอเมื่อตัวเครื่องไม่ได้รับสัญญาณ GPS. ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ GPS ของท่านและดูว่า เวลามีการแสดงบนหน้าจอหรือไม่.

  1. แผนที่

   [Q]: ฉันไม่สามารถขยับแผนที่ได้ในระหว่างที่เปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้.
   [A]: ท่านจะไม่สามารถขยับแผนที่ได้ เนื่องจาก แผนที่จะมีการขยับให้เองโดยอัตโนมัติในระหว่างที่เปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้.

  2. เสียง

   [Q]: ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงคำแนะนำเส้นทางได้ แม้จะตั้งค่าระดับวอลลุ่มเสียงไว้ดีแล้ว.
   [A]: ให้ทำการปิดและเปิด ACC อีกครั้ง. รอประมาณ 15 วินาที ก่อนที่จะเปิด ACC ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   [Q]: ระดับวอลลุ่มเสียงของการนำทางไม่พอดี (ดังหรือเบาเกินไป).
   [A]: การปรับตั้งระดับวอลลุ่มเสียงจำเป็นจะต้องทำทั้งในตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) และในแอพพลิเคชั่น. ให้ตั้งระดับวอลลุ่มเสียงให้พอดีในทั้งสองส่วน.

   หมายเหตุ: ระดับวอลลุ่มเสียงของเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) สามารถจะทำการปรับได้ เฉพาะเมื่อทำการเปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้เท่านั้น.