หมายเลข ID หัวข้อ : 00167471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

การแก้ปัญหาสำหรับ XA-NV400.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ความสามารถในการทำงาน

  [Q]: ความสามารถในการนำทางบางครั้งไม่เสถียร.
  [A]: ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องนำทางและตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) เชื่อมต่อด้วยสายสำหรับควบคุมอย่างหนาแน่น.
  • ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าโซนเวลาไว้อย่างถูกต้อง. แต่ถ้าหากไม่ถูกต้อง, จะทำให้ความสามารถในการนำทางไม่เสถียรได้.
  • ทำการปิดและเปิด ACC อีกครั้ง. รอประมาณ 15 วินาที ก่อนที่จะเปิด ACC ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 2. เวลา/ภาษา

  [Q]: เวลาที่แสดงในหน้าจอนำทางไม่ถูกต้อง.
  [A]: ให้ทำการตั้งค่าโซนเวลาให้ถูกต้อง. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ GPS ของท่าน.
  วิธีการตรวจสอบดูการตั้งค่าของโซนเวลา
  1. แตะที่ Menu.
  2. เลือกที่ Setting.
  3. เลือกที่ System.
  4. เลือกที่ Time.

[Q]: เวลาและภาษาที่แสดงในตัวเครื่องนำทางและชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) มีความแตกต่างกัน.
[A]: เวลาและภาษาจะไม่มีการปรับให้ตรงกันระหว่างตัวเครื่องนำทางและเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver). ให้ทำการตั้งเวลาและภาษาในแต่ละเครื่องเอง.


[Q]: เวลาไม่แสดงในหน้าจอ.
[A]: เวลาไม่แสดงในหน้าจอเมื่อตัวเครื่องไม่ได้รับสัญญาณ GPS. ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ GPS ของท่านและดูว่า เวลามีการแสดงบนหน้าจอหรือไม่.

 1. แผนที่

  [Q]: ฉันไม่สามารถขยับแผนที่ได้ในระหว่างที่เปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้.
  [A]: ท่านจะไม่สามารถขยับแผนที่ได้ เนื่องจาก แผนที่จะมีการขยับให้เองโดยอัตโนมัติในระหว่างที่เปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้.

 2. เสียง

  [Q]: ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงคำแนะนำเส้นทางได้ แม้จะตั้งค่าระดับวอลลุ่มเสียงไว้ดีแล้ว.
  [A]: ให้ทำการปิดและเปิด ACC อีกครั้ง. รอประมาณ 15 วินาที ก่อนที่จะเปิด ACC ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

  [Q]: ระดับวอลลุ่มเสียงของการนำทางไม่พอดี (ดังหรือเบาเกินไป).
  [A]: การปรับตั้งระดับวอลลุ่มเสียงจำเป็นจะต้องทำทั้งในตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) และในแอพพลิเคชั่น. ให้ตั้งระดับวอลลุ่มเสียงให้พอดีในทั้งสองส่วน.

  หมายเหตุ: ระดับวอลลุ่มเสียงของเครื่องเสียงติดรถยนต์ (AV Receiver) สามารถจะทำการปรับได้ เฉพาะเมื่อทำการเปิดการแนะนำเส้นทาง (route guidance) ไว้เท่านั้น.