หมายเลข ID หัวข้อ : 00166257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

ระดับวอลลุ่มเสียงของไมโครโฟนมีต่ำเมื่อใช้ฟีเจอร์ Karaoke.

    ขึ้นอยู่กับชนิดของไมโครโฟน, ความสมดุลย์ระหว่างเพลงและระดับความดังของไมโครโฟนอาจจะไม่มีการปรับไว้อย่างเหมาะสม. ในกรณีนี้, กดที่ปุ่ม MIC VOL+/MIC VOL - บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับความสมดุลย์ของเสียง.

    หมายเหตุุ: ในแง่ของความสมดุลย์ของเพลงและระดับเสียงของไมโครโฟน, แนะนำให้ตั้งค่าของระดับไมโครโฟนให้อยู่ที่ VOL23.