หมายเลข ID หัวข้อ : 00165506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018พิมพ์

ไม่มีการตั้งค่าของสนามเสียงให้ในระหว่างการใช้ Chromecast built-in (STR-DN1070, STR-DN1060, STR-DN860).

  ด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2560, 2ch หรือ Multi สามารถจะเลือกได้ เมื่อใช้ฟังก์ชัน Chromecast built-in (ชื่อก่อนหน้านี้คือ : Google Cast).
  กรุณาเลือกสนามเสียงดังต่อไปนี้.

  • สำหรับ STR-DN1060/STR-DN860
   1. เลือกที่ AMP MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ AUDIO.
   3. เลือกที่ CAST SOUND.
   4. เลือกที่ 2CH หรือ MULTI.

  • สำหรับ STR-DN1070
   1. กดที่ 2CH/MULTI บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ 2CH STEREO หรือ MULTI CH STEREO.