หมายเลข ID หัวข้อ : 00165506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ไม่มีการตั้งค่าของสนามเสียงให้ในระหว่างการใช้ Chromecast built-in (STR-DN1070, STR-DN1060, STR-DN860).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2560, 2ch หรือ Multi สามารถจะเลือกได้ เมื่อใช้ฟังก์ชัน Chromecast built-in (ชื่อก่อนหน้านี้คือ : Google Cast).
กรุณาเลือกสนามเสียงดังต่อไปนี้.

 • สำหรับ STR-DN1060/STR-DN860
  1. เลือกที่ AMP MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ AUDIO.
  3. เลือกที่ CAST SOUND.
  4. เลือกที่ 2CH หรือ MULTI.

 • สำหรับ STR-DN1070
  1. กดที่ 2CH/MULTI บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ 2CH STEREO หรือ MULTI CH STEREO.