หมายเลข ID หัวข้อ : 00198238 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อผิดพลาด: There is no network connection right now (ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในขณะนี้) แสดงขึ้นมาหลังจากที่เปิดทีวีขึ้นมา.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ข้อผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา ถ้าหากท่านปิดเพาเวอร์และเปิดเพาเวอร์ทีวีของท่านขึ้นมาในระหว่างที่รับชมจากแอป.

   หมายเหตุ: เลือกที่ RETRY เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใหม่. ถ้าวิธีการนี้ไม่ช่วยเรื่องความผิดพลาดนี้ ให้ทำในขั้นตอนถัดไป.

  2. ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อท่านเชื่อมต่อ Android TV เข้ากับอินเทอร์เน็ตด้วยสาย LAN. 
   ตรวจเช็คดูว่าท่านได้เปิดการตั้งค่าของ IPv6 ในทีวีไว้หรือไม่. ให้ทำการปิดการตั้งค่า IPv6 ดังต่อไปนี้:
   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลื่อนลงไปที่ Settings.
    รูปภาพประกอบ

   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .
   4. เลือกที่ Advanced settings.
   5. เลือกที่ IPv6 setup, จากนั้นตั้งให้เป็น NO.

  3. ถ้าเป็นไปได้, เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลื่อนลงไปที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network Settings.
    รูปภาพประกอบ

   4. เลือกไปที่ Wi-Fi.
   5. เลือกที่On.