หมายเลข ID หัวข้อ : 00188474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

วิธีการเล่น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ จาก USB

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์ รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ที่เก็บไว้ในกล้องถ่ายนิ่งดิจิตอล หรือ กล้องบันทึกภาพวิดีโอผ่านสาย USB หรือ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ในทีวีของท่าน.

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่รองรับได้เข้ากับทีวี.
  2. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  3. กดที่ลูกศร ขึ้น/ลง จากนั้น Enter เพื่อเลือกที่ Media.
  4. กดที่ลูกศร ขึ้น/ลง จากนั้น Enter เพื่อเลือกที่ Photo, Music หรือ Video.
  5. Device Selection จะแสดงขึ้นมา.
   กดที่ลูกศร ขึ้น/ลง จากนั้น Enter เพื่อเลือกอุปกรณ์
  6. กดที่ลูกศร ขึ้น/ลง จากนั้น Enter เพื่อเลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์.

  • Playback Options
   กดที่ปุ่มสีแดงในภาพตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อให้แสดงรายการของการตั้งค่าการเล่น USB.

  • ถ้าต้องการปรับคุณภาพของภาพและเสียงของสื่อ USB
   ให้กดที่ OPTIONS ในระหว่างที่เล่นสื่อนั้น จากนั้น ให้เลือกที่ Picture หรือ Sound.
   หมายเหตุ: กดที่ลูกศร ขึ้น/ลง จากนั้น Enter เพื่อเลือกไฟล์ และปรับรายการ.

  • ถ้าต้องการจะเล่นรูปถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ (Photo)
   ให้กดที่ปุ่มสีเขียวในรูปตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อเริ่มต้น สไลด์โชว์.
   ถ้าต้องการตั้งค่า Slideshow Effect และ Slideshow Speed, ให้กดที่ OPTIONS และ เลือกที่ Playback Options.
   ถ้าต้องการหยุดสไลด์โชว์ ให้กดที่ RETURN.

  หมายเหตุ:

  • ในระหว่างที่ทีวี เข้าไปอ่านข้อมูลในอุปกรณ์ USB, ให้ปฎิบัติดังต่อไปนี้:
   • ห้ามทำการปิดทีวี.
   • ห้ามถอดสาย USB ออก.
   • ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออก.

  ข้อมูลในอุปกรณ์ USB นั้นอาจจะเสียหายได้.

  • โซนี่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในการสูญหายของข้อมูลในสื่อสำหรับบันทึก เนื่องจาก การทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หรือ ทีวี.
  • ชื่อของไฟล์และโฟลเดอร์ อาจจะแสดงออกมาไม่ถูกต้องในบางกรณี.
  • เมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง Sony ให้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB ของกล้องไปเป็นโหมด Auto หรือ Mass Storage. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการเชื่อมต่อ USB, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องดิจิตอลของท่าน.
  • ใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB หนึ่งอัน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB mass storage device class.
  • ถ้าหากไฟล์ที่เลือกมีข้อมูลตัวบรรจุที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถเล่นได้.