หมายเลข ID หัวข้อ : 00205437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

การตั้งค่าของ RS232C control คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การตั้งค่านี้จะใช้สำหรับโรงงานเท่านั้น ให้ตั้งไปที่ Off สำหรับการใช้งานตามปกติ.