หมายเลข ID หัวข้อ : 00157388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/09/2016

ไม่มีอุปกรณ์เสริมบางอันมาด้วย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จะมีอุปกรณ์เสริมอยู่ที่ด้านหน้าของวัสดุห่อหุ้มดังแสดงในภาพด้านล่าง.

  • รูปของหีบห่อการบรรจุ (ภาพรวม)

Image

  • รูปของการบรรจุหีบห่อ (ด้านหน้าของวัสดุห่อหุ้ม)

Image


[A]: 45 rpm adaptor

[B]: บานพับครอบกันฝุ่น (Dust cover hinges)

[C]: ตัวถ่วงน้ำหนัก (Counterweight)