หมายเลข ID หัวข้อ : 00200306 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

Netflix Error Message: This device doesn’t support Arabic language(อุปกรณ์นี้ไม่รองรับภาษาอาหรับ)

    แอปพลิเคชัน Netflix สำหรับ Android TV ในปัจจุบันนี้ไม่รองรับภาษาอาหรับ.

    ให้อ้างอิงกับ Netflix Support https://help.netflix.com/en/node/38715