หมายเลข ID หัวข้อ : 00145623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

ไอคอน Facebook ในเครื่องเล่นของฉันหายไป

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559, Facebook, Inc. จะไม่ทำการรองรับ Facebook app ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc และ Home theater systems บางรุ่น. ผลจากการตัดสินใจนี้, ไอคอนของ Facebook จะหายไปในรายการของ network service list ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc และ Home theater systems บางรุ่น.