หมายเลข ID หัวข้อ : 00200032 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

ฉันไม่สามารถเพิ่ม Apps ได้เนื่องจากไม่มีตัวเลือก Add to My Apps แสดงในหน้าจอนั้น

    เมื่อฉันกดที่ปุ่ม Option บนหน้าจอ All Apps , Add to My Apps ไม่มีแสดงออกมา.

    เรื่องนี้เป็นผลจากการเต็มพื้นที่ของ My Apps ของหน้าจอ Home.

    หมายเหตุ: จำนวนของรายการที่สามารถลงทะเบียนกับบริเวณของ My Apps จะมีดังต่อไปนี้.

    • Standalone Mode: 5
    • Network Mode: 10