หมายเลข ID หัวข้อ : 00157813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2016

ข้อผิดพลาด: เกิดปัญหาทางเครือข่ายขึ้นมา (a network problem has occurred), แสดงขึ้นมา เมื่อฉันกดปุ่ม Netflix หรือ Google play ในระหว่างการใช้งานการจำลองหน้าจอ. (Android TV)

    ในระหว่างการจำลองหน้าจอ (screen mirroring), ทีวีมีการตัดการเชื่อมต่อจากแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ wireless LAN.
    หลังจากการหยุดใช้ screen mirroring, จะใช้เวลาสำหรับทีวีในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย. ในระหว่างเวลานั้น, ข้อความผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา.
    ดังนั้น, กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะกดปุ่ม Netflix หรือ Google play.

    หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN แบบใช้สาย, ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะไม่แสดงออกมา.