หมายเลข ID หัวข้อ : 00167301 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2017

เมื่อใช้การจำแนกเสียงพูด (speech recognition) ด้วย SongPal, หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นเวลานาน.

    ถ้ามีการเลือกบริการ Enhanced Google ในการปรับตั้งของ speech recognition ของสมาร์ทโฟน Android ท่านอยู่, ให้เปลี่ยนไปเป็น Basic Google recognition แทน.