หมายเลข ID หัวข้อ : 00156136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

ตัวแสดงสถานะของสัญญาณ Bluetooth ไม่ติดสว่าง.

  ให้ตรวจสอบว่า การทำงานต่อไปนี้ทำงานอย่างถูกต้องดีหรือไม่.

  1. กดปุ่ม MENU ค้างไว้บนรีโมท.
  2. เลือกที่ BT Setting.
  3. เลือกที่ BT Signal และ จากนั้น กด ENTER.
   ตัวแสดงสถานะของ BLUETOOTH บนตัวเครื่องจะติดสว่าง.