หมายเลข ID หัวข้อ : 00156120 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

การจับคู่ Bluetooth โดย NFC จะไม่ทำงาน

    ให้ตรวจสอบสัญญาณ Bluetooth /ฟังก์ชั่น NFC ของตัวเครื่องหลักนี้และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อว่ามีการเปิดไว้แล้ว, และตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของท่านรองรับ NFC ได้.