หมายเลข ID หัวข้อ : 00140441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

วิธีการเชื่อมต่อกับ Android TV™ เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • ถ้าหากท่านใช้ฮับแบบไร้สาย, เราท์เตอร์ หรือ เกมอะแดปเตอร์ ท่านจะต้องเลือกที่ Wired Setup แทน Wireless Setup
 • การใช้ฟีเจอร์ เครือข่าย ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้. ขั้นตอนการเซ็ตอัปจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือข่ายและ LAN router. ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน ต้องมั่นใจว่าได้เซ็ตอัป wireless LAN router แล้ว.

ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต , อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น hub, router, ฯลฯ. จำเป็นจะต้องใช้นอกเหนือจาก BRAVIA TV. นอกจากนี้, อุปกรณ์เหล่านี้จะแปรผันไปตามสภาวะแวดล้อมการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน.

รูปของ การเชื่อมต่อไร้สาย

[A] Wireless LAN Router
[B] BRAVIA TV

ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .
 4. เลือกที่ Network Setup.
 5. เลือกไปที่ Easy.
 6. เลือกไปที่ Wi-Fi.
 7. เลือกวิธีการเชื่อมต่อ.
  • เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบธรรมดา หลังทำการเลือกเครือข่ายจาก รายการเครือข่ายไร้สายที่สแกนได้
   เลือกไปที่ Connect by scan list.
  • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยปุ่ม WPS ในตัว wireless router (หรือ access point) ของท่าน
   ให้เลือกที่ Connect by WPS button.
 8. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.

หมายเหตุ:

 • ถ้าต้องการใช้การรักษาความปลอดภัย WEP กับ wireless router (หรือ access point), ให้เลือกที่ Connect by scan list.
 • ถ้าท่านไม่ทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และคีย์รักษาความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) ของ wireless router (หรือ access point) ของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือของ wireless router (หรือ access point)เราท์เตอร์ของท่าน.
 • เมื่อเลือกที่ Connect by scan list หน้าจอ Enter the password... จะปรากฎขึ้นมาหลังการเลือกเครือข่ายของท่านจากรายการสแกน. กดที่ปุ่ม Enter บนตัวรีโมท ในขณะที่ไฮไลท์ช่องสำหรับใส่ข้อความไว้ เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ. จากนั้นให้ป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของท่านเข้าไป และกดที่ NEXT/ENTER หรือ FINISH เพื่อทำต่อไป.
 • กดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นด้านบน ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ถ้าต้องการป้อนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่. กดอีกครั้งเพื่อกลับไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก.
 • สำหรับคีย์รักษาความปลอดภัย ตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กจะแตกต่างกัน. ป้อนคีย์รักษาความปลอดภัยให้ถูกต้อง.
  ตัวอย่างของความผิดพลาด:
  • I (ตัว i ใหญ่), l (ตัว L เล็ก) และ 1 (ตัวเลขหนึ่ง)
  • 0 (ตัวเลขศูนย์) และO (ตัว o ใหญ่)
  • d (ตัว D เล็ก) และb (ตัว B เล็ก)
  • 9 (ตัวเลขเก้า) และq (ตัว Q เล็ก)
 • สภาวะแวดล้อมในบ้านส่วนใหญ่ การตั้งค่า IP Address Setting จะเป็น Auto, ค่า Proxy Setting จะเป็น No. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อ Proxy ไว้หรือไม่.
 • ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ :
  BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้.
   

*Google และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.