หมายเลข ID หัวข้อ : 00155277 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ออดิโอที่ออกมาจาก optical output จะมีการป้องกันลิขสิทธื์ติดมาด้วยหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สัญญาณที่ออกมาภายใต้การป้องกันลิขสิทธิ์ จะมีการใส่เครื่องหมายกำกับไว้เป็น Copy Never.