หมายเลข ID หัวข้อ : 00155285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/09/2016

ความถี่การสุ่มตัวอย่าง (sampling frequency) และ ความลึกของบิต (bit depth) ของ optical output คือเท่าใด?

    ความถี่การสุ่มตัวอย่างสามารถจะตั้งให้เป็น 96 kHz หรือ 48 kHz ก็ได้. ทั้งสองกรณี ความลึกของบิตจะเท่ากับ 24 bit.