หมายเลข ID หัวข้อ : 00153795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ข้อควรระวังเมื่อวาง CAS -1

    ให้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้.

    • ห้ามหันตัวเครื่องไปทางแนวนอน. เครื่องนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อหันไปทางแนวตั้งเท่านั้น.
    • มีการจัดตัวฐานวางลำโพงมาให้ด้วยสำหรับป้องกันตัวลำโพงไม่ให้ตกลงมา. ให้วางเครื่องนี้ไว้ด้านบนของตัวฐานลำโพงนี้ในการใช้งาน.
    • ห้ามวางสิ่งอื่นใดด้านบนกรอบเครื่องที่อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติได้.

    หมายเหตุ : ให้อ้างอิงกับรายการต่าง ๆ ในคู่มือการใช้งาน.