หมายเลข ID หัวข้อ : 00153795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ข้อควรระวังเมื่อวาง CAS -1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้.

  • ห้ามหันตัวเครื่องไปทางแนวนอน. เครื่องนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อหันไปทางแนวตั้งเท่านั้น.
  • มีการจัดตัวฐานวางลำโพงมาให้ด้วยสำหรับป้องกันตัวลำโพงไม่ให้ตกลงมา. ให้วางเครื่องนี้ไว้ด้านบนของตัวฐานลำโพงนี้ในการใช้งาน.
  • ห้ามวางสิ่งอื่นใดด้านบนกรอบเครื่องที่อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติได้.

หมายเหตุ : ให้อ้างอิงกับรายการต่าง ๆ ในคู่มือการใช้งาน.