หมายเลข ID หัวข้อ : 00152912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

รองรับ LDAC ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สามารถรองรับ LDAC ได้.

ถ้าต้องการเล่นเสียงโดยใช้ LDAC, ให้ทำการเซ็ตอัพดังต่อไปนี้.

  1. กดค้างที่ MENU บนรีโมท.
  2. เลือกที่ BT Setting.
  3. เลือกที่ Audio Codec.
  4. เลือกที่ Autoและ จากนั้น กด ENTER.

ถ้าหากใช้ LDAC สำหรับการเล่น, ท่านต้องทำการเซ็ตอัพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นด้วย. สำหรับการเซ็ตอัพ LDAC เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้น และตรวจสอบขั้นตอนการปรับตั้งนั้น.