หมายเลข ID หัวข้อ : 00155303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

เมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2, จะไม่มีการแสดงของเวลาการเล่น ความถี่การสุ่มตัวอย่าง หรือความลึกของบิต

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 • เวลาการเล่น:
  • เมื่อทำการเล่นจากเครื่อง iPhone/iPod ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, เวลาการเล่นจะไม่แสดงในเครื่องนี้.
  • เวลาการเล่นจะไม่สามารถแสดงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทของไฟล์.
  • สำหรับไฟล์ AAC, จะรองรับได้เฉพาะอันที่สร้างขึ้นมาโดย iTunes เท่านั้น.
 • บนความถี่การสุ่มตัวอย่างและความลึกของบิต:
  • เมื่อทำการเล่นจากเครื่อง iPhone/iPod, ความถี่การสุ่มตัวอย่างและความลึกของบิตไม่แสดงในเครื่องนี้.
  • เมื่อเล่นไฟล์ MP3, AAC หรือ WMA, ความลึกของบิตไม่สามารถแสดงได้.