หมายเลข ID หัวข้อ : 00155303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

เมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2, จะไม่มีการแสดงของเวลาการเล่น ความถี่การสุ่มตัวอย่าง หรือความลึกของบิต

  • เวลาการเล่น:
   • เมื่อทำการเล่นจากเครื่อง iPhone/iPod ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, เวลาการเล่นจะไม่แสดงในเครื่องนี้.
   • เวลาการเล่นจะไม่สามารถแสดงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทของไฟล์.
   • สำหรับไฟล์ AAC, จะรองรับได้เฉพาะอันที่สร้างขึ้นมาโดย iTunes เท่านั้น.
  • บนความถี่การสุ่มตัวอย่างและความลึกของบิต:
   • เมื่อทำการเล่นจากเครื่อง iPhone/iPod, ความถี่การสุ่มตัวอย่างและความลึกของบิตไม่แสดงในเครื่องนี้.
   • เมื่อเล่นไฟล์ MP3, AAC หรือ WMA, ความลึกของบิตไม่สามารถแสดงได้.