หมายเลข ID หัวข้อ : 00155311 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

เครื่องนี้รองรับ AOA (Android open accessory) ได้หรือไม่?

    ไม่ได้, เครื่องนี้ไม่รองรับ AOA.