หมายเลข ID หัวข้อ : 00155311 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

เครื่องนี้รองรับ AOA (Android open accessory) ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่ได้, เครื่องนี้ไม่รองรับ AOA.