หมายเลข ID หัวข้อ : 00155316 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

รายการเพลงไม่มีแสดงใน SongPal.

    เมื่อมีการเปิด Shuffle Device ไว้, เพื่อทำการเลือกเพลงแต่ละเพลงให้เล่นแบบสุ่ม รายการเพลงจะไม่มีแสดงออกมา.

    สำคัญ: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง iPhone/iPod, รายการเพลงจะไม่มีการแสดงใน SongPal.