หมายเลข ID หัวข้อ : 00155316 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

รายการเพลงไม่มีแสดงใน SongPal.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อมีการเปิด Shuffle Device ไว้, เพื่อทำการเลือกเพลงแต่ละเพลงให้เล่นแบบสุ่ม รายการเพลงจะไม่มีแสดงออกมา.

สำคัญ: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง iPhone/iPod, รายการเพลงจะไม่มีการแสดงใน SongPal.