หมายเลข ID หัวข้อ : 00138283 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/01/2016

ในบางครั้งทีวีจะเปิดขึ้นมา เมื่อมีการขยับเมาส์ที่เชื่อมต่อไว้

    Image