หมายเลข ID หัวข้อ : 00135768 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เสียงและภาพไม่ตรงกัน หรือ เสียงจะมีการล่าช้าจากระบบโฮมเธียเตอร์

    Image