หมายเลข ID หัวข้อ : 00132633 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2015

การปรับตั้ง Sound quality ไม่มีให้ปรับเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth.

เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth, การปรับตั้ง sound quality จะไม่มีให้ปรับได้.

  เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth, การปรับตั้งของ sound quality ต่อไปนี้จะไม่มีให้ใช้งานได้.

  • Clear Audio +
  • ฟังก์ชั่น Surround sound
  • ฟังก์ชั่น DSEE HX
  • ฟังก์ชั่น Dynamic normalizer
  • ฟังก์ชั่น Equalizer

  ถ้าต้องการจะใช้การปรับตั้งของ sound quality, กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นโดยใช้สายแทน.