หมายเลข ID หัวข้อ : 00199450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ถึงแม้จะมีการตั้งค่าเครือข่ายที่เหมาะสมแล้วก็ตาม.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหาก Android TV ไม่สามารถ เชื่อมต่อ กับเครือข่ายได้ ถึงแม้ เมื่อการตั้งค่า ของเครือข่าย มีการตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสมแล้ว, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

ถ้าหากทำการเชื่อมต่อ โดยใช้LAN แบบใช้สาย

 1. ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ไปที่ Off.
  1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. ในหมวดของ Settings , ให้เลือกไปที่ Settings.
  3. ในหมวดของ Network& Accessories , เลือกไปที่ Network.
  4. เลือกที่ การตั้งค่า Advanced .
  5. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.
  6. เลือกที่ Off.
 2. ลองทำการเชื่อมต่อ เข้ากับ เครือข่าย อีกครั้ง.

ถ้าหาก ทำการเชื่อมต่อ โดย Wi-Fi

 1. ให้ถอดปลั๊กสายไฟกำลังออก.
 2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปใหม่.
 3. ลองทำการเชื่อมต่อ เข้ากับ เครือข่าย อีกครั้ง.