หมายเลข ID หัวข้อ : 00157812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2016

จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct และ Screen mirroring คือเท่าใด?

จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct และ Screen mirroring.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถจะเชื่อมต่อได้ถึง 8 อุปกรณ์.

หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะด้อยลงไปตามการรบกวนในสภาวะแวดล้อม.