หมายเลข ID หัวข้อ : 00157812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2016

จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct และ Screen mirroring คือเท่าใด?

จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct และ Screen mirroring.

    ท่านสามารถจะเชื่อมต่อได้ถึง 8 อุปกรณ์.

    หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะด้อยลงไปตามการรบกวนในสภาวะแวดล้อม.