หมายเลข ID หัวข้อ : 00153637 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2016

เมื่อมีการรวมอัลบั้ม แล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การรวมอัลบั้มนั้นจะไม่สามารถทำได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้.

  • ถ้าหากอัลบั้มที่ท่านต้องการจะรวม มีแยกอยู่ในหลายโฟลเดอร์, ท่านจะไม่สามารถทำการรวมได้. ให้ทำการบันทึกอัลบั้มที่ท่านต้องการ เพื่อบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียว.
  • ถ้าหากมีไฟล์อยู่ในอัลบััมเดียวกันเป็นอันที่ท่านต้องการจะรวมมีการเก็บบันทึกไว้ใน external HDD, อัลบั้มนั้นจะไม่สามารถรวมกันได้ ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่อ external HDD นั้นไว้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อ external HDD นั้นไว้แล้ว, จากนั้น จึงทำการรวมอัลบั้ม.
  • จำนวนสูงสุดของอัลบั้มที่สามารถรวมกันได้คือ 99, จำนวนแทรครวมที่จะมีได้คือ 999 แทรค. ถ้าหากเกินจากจำนวนนี้ อัลบั้มนั้นจะไม่สามารถรวมกันได้.