หมายเลข ID หัวข้อ : 00124882 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2015

เครื่อง AV receiver มีการปิดลงไปในขณะทำการอัพเดต.

    ให้ทำการเปิดเครื่อง AV receiver, และลองทำการอัพเดตใหม่อีกครั้ง.