หมายเลข ID หัวข้อ : 00124882 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2015

เครื่อง AV receiver มีการปิดลงไปในขณะทำการอัพเดต.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำการเปิดเครื่อง AV receiver, และลองทำการอัพเดตใหม่อีกครั้ง.