หมายเลข ID หัวข้อ : 00118274 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/12/2017

ไม่สามารถบันทึกรายการทีวีที่ออกอากาศได้. / เมื่อกดปุ่ม REC, จะมีข้อความ "To use this feature, a system software update is required. For details, please refer to Reference Guide."

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: เรื่องนี้ใช้กับประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์เท่านั้น.

ฟังก์ชัน การบันทึกในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) จะมีให้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต.