หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/01/2019

ไม่สามารถเข้าคอนเทนท์ของการบริการเครือข่ายของ แอปปลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอปปลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและการตั้งค่าของ Date& time ที่ถูกต้อง. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ Date & time ไว้ถูกต้องดีแล้ว.

ถ้าต้องการตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Help , จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .
 3. เลือกไปที่ Internet connectivity symptoms, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter .

ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่และเวลา:

 • ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย:
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Settings, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  3. เลือกไปที่ Date & time ในกลุ่มของ SYSTEM PREFERENCES และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter .
  4. ตั้ง Automatic date & time ไปที่ On.
  5. ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time.
 • ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย:
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Settings, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  3. เลือกไปที่ Date & time ในกลุ่มของ SYSTEM PREFERENCES และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter .
  4. ตั้ง Automatic date & time ไปเป็น Off.
  5. ตั้งค่า Date และ Time เข้าไปด้วยตนเอง.

หมายเหตุ: การตั้งค่า Date & time สามารถจะมีผลต่อฟังก์ชันต่อไปนี้ได้เช่นกัน. ถ้าหากการตั้งค่า Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง.

 • Search / Voice Search
 • Voice Actions
 • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)