หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

ฉันไม่สามารถเข้าคอนเทนท์ของการบริการเครือข่ายของ แอปพลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games .

  แอปปลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและการตั้งค่าของ Date & timeที่ถูกต้อง . ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ Date & time ไว้ถูกต้องดีแล้ว.

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Help.
    สำหรับ Android™ 8.0, เลือกที่ Apps, จากนั้นเลือกที่  Help.
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   3. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.
      
  2. ตั้งค่าของ Date & time. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: 
   วิธีการปรับค่าวันที่และเวลา
    

  หมายเหตุ: การตั้งค่า Date & time สามารถจะมีผลต่อฟังก์ชันต่อไปนี้ได้เช่นกัน. ถ้าหากการตั้งค่า Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง.

  • Search / Voice Search
  • Voice Actions
  • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)

   

  *Android, Google Play และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.