หมายเลข ID หัวข้อ : 00134871 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ Android TV™ กับอุปกรณ์ ที่้ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้

  กรุณาอ้างอิงกับการตั้งค่าต่อไปนี้:

  1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Network & Internet — Wi-Fi — เปลี่ยนไปเป็น On (สำหรับ Android™ 9)
    • เลือกที่ NetworkAdvanced settings — Built-in Wi-Fi — เปลี่ยนไปเป็น On (สำหรับ Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี
   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีของท่านเป็น Android™ 8.0 Oreo™ หรือหลังจากนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES
   4. เลือกที่ Wi-Fi Direct และเปลี่ยนค่าไปที่ On
  3. การแสดงรหัส WPA ของทีวี
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. เลือกที่ Network & Internet หรือ Network
   4. เลือกที่ Wi-Fi Direct
   5. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings
   6. เลือกที่ Show Network (SSID)/Password


     
   7. SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี

    หมายเหตุ: มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ ในกรณีที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์หรือ SSID ของทีวีนั้น

   8. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน
   9. ถ้าหากการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ จะมีข้อความ Wi-Fi device is connected แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี

  การเซ็ตอัปทีวีเป็นอันเสร็จสิ้น ดำเนินการเซ็ตอัปอุปกรณ์ทีวีของท่าน