หมายเลข ID หัวข้อ : 00191532 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2018

Android TV จะทำการ On หรือ Off โดยอัตโนมัติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คำตอบนี้จะให้ข้อมูลสำหรับการปิดฟีเจอร์ที่แตกต่างกันที่อาจจะทำให้ทีวีมีการเปิด หรือ ปิด เองโดยอัตโนมัติ:

ถ้าหากเพาเวอร์มีการ เปิด :

 • ปิดการทำงานของ On timer.
  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกไปที่ Timers.
  3. เลือกไปที่ On timer.
  4. ยกเลิกการเลือกที่ On timer.
 • ตั้งค่า Auto TV on หรือ TV auto power on ตั้งค่าของ BRAVIA Sync settings ไปเป็น Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกไปที่ BRAVIA Sync settings.
  5. เลือกไปที่ Auto TV on หรือ TV auto power on.
  6. ตั้งไปที่ Off.

ถ้าหากเพาเวอร์มีการ ปิดไป:

ตรวจเช็ค การตั้งค่าของ Daydream หรือ Screen saver :

 • ตั้งค่า When to Sleep หรือ Put device to sleep ไปเป็น Never.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Daydream หรือ Screen saver ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกไปที่ When to sleep หรือ Put device to sleep.
  5. ตั้งไปเป็น Never.
 • ตั้งค่า Daydream หรือ Screen saver ไปเป็น Backdrop หรือ Colours.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Daydream หรือ Screen saver ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกไปที่ Daydream หรือ Screen saver .
  5. ตั้งให้เป็น Backdrop, Colours หรือ BRAVIA Screen Saver.

  หมายเหตุ: เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด การเป็นรอยไหม้ ของหน้าจอ เมื่อ Daydream/Screen saver ถูกตั้งไว้เป็น Sleep หรือ None, ทีวีนั้น จะเข้าสู่ โหมด sleep หลังช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน When to Daydream หรือ When to start. ฟังก์ชันนี้จะทำงานแม้ว่า When to Sleep หรือ Put device to sleepถูกตั้งไว้ที่ Never. อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปิดทำงานเมื่อโปรแกรมหรือภาพยนตร์ กำลังเล่นอยู่บนทีวี.

ตั้งค่า Sleep timer และ Idle TV standby ไปเป็น Off:

 • ตั้งค่า Sleep timer ไปเป็น Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Timers ในกลุ่มของ Settings .
  3. เลือกไปที่ Sleep timer.
  4. ตั้งไปที่ Off.
 • ตั้งค่า Idle TV standby ไปเป็น Off.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Power ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกไปที่ Eco.
  5. เลือกไปที่ Idle TV standby.
  6. ตั้งไปที่ Off.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น , ฟังก์ชั่น Auto shut-off อาจจะต้องได้รับการปิดลงไปก่อน.