หมายเลข ID หัวข้อ : 00202343 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

HDD ภายนอกของฉันไม่ได้รับการรองรับ. ฉันต้องทำอย่างไร?

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับ HDD ภายนอกที่สามารถใช้งานได้.
   • ถ้าหาก HDD นั้นมีหลายพาร์ติชัน, เครื่องเล่น Blu-ray Disc สามารถจะอ่านได้เฉพาะพาร์ติชันแรก. พาร์ติชันอื่นใดที่นอกเหนือไปจากอันแรกจะไม่สามารถอ่านได้.
   • ระบบพาร์ติชันที่รองรับได้คือ MBR. ไม่รองรับ GPT.
   • ฟอร์แมทที่รองรับได้คือ FAT32, NTFS และ exFAT.
  2. เชื่อมต่อ HDD นั้นเข้าไปใหม่.
   • หลังการปรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นไปที่ OFF, ให้เชื่อมต่อ HDD ภายนอกเข้าไปใหม่, และจากนั้นให้ปรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไปที่ ON อีกครั้ง.