หมายเลข ID หัวข้อ : 00111215 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันต่าง ๆ จาก PlayMemories Camera Apps.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: แอพพลิเคชันบางอันอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน และกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.

คำตอบต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นในกล้องของท่านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์. ลำดับการทำงานแบบย่อสำหรับขั้นตอนทั้งหมดมีดังต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 1: เลือกแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอพพลิเคชั่นในกล้อง

หมายเหตุ:

 • สำหรับรายละเอียดในการทดสอบสภาวะแวดล้อมของ PlayMemories Camera Apps, ให้อ้างอิงจากหน้าสนับสนุนด้านล่าง. คลิกที่ Tested Environments จาก Application/Camera ที่ด้านล่างของหน้าสนับสนุนนี้.
  PlayMemories Camera Apps
 • หากท่านมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมอื่น นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่ได้รับการทดสอบแล้วอาจทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง.
 • จะมีแอพพลิเคชั่นที่มีทั้งแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเสียเงิน. ถ้าหากท่านซื้อแบบเสียเงินมา, การจ่ายเงินจะดำเนินการผ่าน Wallet ที่เชื่อมต่อกับบัญชีใช้งาน Sony Entertainment Network ของท่าน.
 • ขั้นตอนสำหรับแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแบบเสียเงินจะมีส่วนที่แตกต่างกัน. ในคำแนะนำต่อไปนี้, ที่เขียนไว้แยกกันเป็น กรณีของแอพพลิเคชั่นแบบจ่ายเงิน หรือ กรณีของแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฯลฯ, ให้ดำเนินการตามชนิดของแอพพลิเคชั่นที่เลือกไว้นั้น.

ขั้นตอนที่ 1: เลือกแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps

 1. เปิดเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps และ เลือก Country/Region & Language ของท่าน.
  PlayMemories Camera Apps

  1. คลิกที่ Country & Language ที่แสดงในมุมขวาบนของหน้านั้น.

   Image

  2. เลือก Country/Region & Language ของท่าน.
   หมายเหตุ: PlayMemories Camera Apps ไม่สามารถจะดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากประเทศและภูมิภาคอื่นที่นอกเหนือจากที่แสดงในหน้านี้.

   Image


 2. เลือกกล้องที่ท่านใช้.

  1. คลิกที่ ALL  All Applications Image ใน SELECT เพื่อให้แสดงชื่อรุ่นของกล้อง.

   Image

  2. หมายเหตุ: เลือกที่กล้องของท่าน. แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดให้กับกล้องของท่านได้จะแสดงขึ้นมา.

   • แอพพลิเคชั่นที่มีให้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกล้องที่ท่านใช้อยู่.
   • ถ้าหากท่านคลิกที่ Simple 4-Step Installation Guide, ท่านสามารถจะทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการใช้งาน เช่น สร้างบัญชีใช้งาน, เปลี่ยนการปรับตั้งของเครื่องมือดาวน์โหลด, และการติดตั้งแอพพลิเคชั่น.


 3. คลิกที่แอพพลิเคชันที่ท่านต้องการจะดาวน์โหลด.
  หน้ารายละเอียดของแอพพลิเคชั่นนั้นจะเปิดขึ้นมา.

  Image

 4. คลิกที่ Install (ถ้าหากแอพพลิเคชั่นนั้นใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ Proceed to Purchase (ดำเนินการจัดซื้อ) (ถ้าหากแอพพลิเคชั่นนั้นต้องเสียเงิน) บนหน้ารายละเอียดของแอพพลิเคชั่น.

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบว่า กล้องที่ท่านใช้อยู่นั้นมีแสดงอยู่ใน Compatible Cameras.
  • รูปด้านล่างเป็นหน้าจอของแอพพลิเคชั่นแบบเสียเงิน.

   Image

   [A]: รายการของกล้องที่ใช้งานด้วยกันได้
   [B]: ดำเนินการซื้อ (ในกรณีของแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ติดตั้งImage 
   )

 5. ป้อน Sign-In ID และ Password สำหรับบัญชีใช้งาน Sony Entertainment Network ของท่าน, และ คลิกที่ Sign In.

  Image

 6. สำหรับแอพพลิเคชั่นแบบเสียเงิน, คลิกที่ OK หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของแอพพลิเคชั่นนั้น.
  เมื่อเลือกแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 2).

  Image

 

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ถ้าหากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งแรก, ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดมาก่อน.
  ทำการติดตั้งโดยทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นมา.
  หมายเหตุ: ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนนี้อีกหลังจากทำในครั้งแรกไปแล้ว.

  Image

 2. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา แสดงว่าได้ทำการติดตั้งไปแล้ว. กดที่ปุ่ม Reload and continue.

  Image


ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอพพลิเคชั่นในกล้อง

 1. เชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, และทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อ.

  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ:

   • เมื่อมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมาบนกล้อง, ให้กดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอนั้น, จากนั้น ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
    Image

   • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องของท่าน. ถ้าหากท่านใช้สาย USB ยี่ห้ออื่น, ไม่อาจจะรับประกันได้ว่า การทำงานจะเป็นไปได้ตามปกติ เนื่องจาก การตรวจสอบการเชื่อมต่ออาจจะล้มเหลว.
   • เชื่อมต่อกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านทางขั้วต่อ USB โดยไม่ใช้ USB hub. ถ้าหากท่านใช้ USB hub เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับกล้องนั้น.

  3. เมื่อมีข้อความ Mass Storage หรือ MTP แสดงในหน้าจอของกล้อง, การเชื่อมต่อทำได้แล้ว. เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการเชื่อมต่อนั้น.

   Image

   หมายเหตุ:  ในระหว่างที่ Connecting... แสดงขึ้นมา, การเชื่อมต่อยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเชื่อมต่อและยังไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้รอจนกว่าจะเชื่อมต่อได้.
  4. คลิกที่ Verify Connection.

   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านไม่สามารถจะตรวจสอบการเชื่อมต่อได้, ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อ USB ของกล้องมีการตั้งค่าไว้เป็น Auto, Mass Storage หรือ MTP.

    วิธีการตรวจสอบ
   เลือกที่ MENU - image(Setup) - USB Connection.
   ถ้าหากมี Mass Storage หรือ MTP แสดงในหน้าจอ, กล้องมีการเชื่อมต่อได้ถูกต้อง.
   • แอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกล้องที่ท่านใช้อยู่.
    ถ้าหากมีข้อความ The connected camera does not comply with this application (กล้องที่เชื่อมต่อเข้าไปไม่สอดคล้องกับแอพพลิเคชันนี้). แสดงขึ้นมา, ท่านจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ เนื่องจาก กล้องที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไปไม่สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นนี้ได้.
   • การอัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแอพพลิเคชั่นบางอย่าง.
    ถ้าหากมีข้อความ To use this application, camera firmware update is necessary (ถ้าต้องการจะใช้แอพพลิเคชันนี้ เฟิร์มแวร์ของกล้องจะต้องได้รับการอัพเดตก่อน). แสดงขึ้นมา, คลิกที่ To the firmware update page, และดำเนินการอัพเดต.
   • ถ้าหากท่านใช้ Mac OS X v.10.10 ในการอัพเดตให้กับกล้อง, จะขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน, ท่านอาจจะจำเป็นต้องเรียกใช้งาน Driver Loader ก่อนจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
 2. เมื่อทำการเลือกแอพพลิเคชั่นแบบเสียเงิน, ให้ดำเนินการจัดซื้อ.
  เมื่อทำการเลือกแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น. ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3-3.

  1. การตรวจสอบจำนวนเงินที่ซื้อไป. และ คลิกที่ I Agree. Confirm Purchase.
   การจ่ายเงินจะดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อ WALLET เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Sony Entertainment Network ของท่าน.

   Image

  2. เมื่อการจ่ายเงินเสร็จ, หน้าจอการจ่ายเงินสำเร็จจะแสดงขึ้นมา. เพื่อดำเนินการต่อและติดตั้งแอพพลิเคชันให้กับกล้อง, คลิกที่ Next.

 3. การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้นตามการติดตั้ง.

 4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จ, การติดตั้งจะเริ่มขึ้น.

 5. เมื่อการติดตั้งเสร็จและมีข้อความแสดงขึ้นมา, คลิกที่ OK เพื่อออกไป.

 6. ดัดการเชื่อมต่อของกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย.

  วิธีการตรวจสอบ
  • สำหรับ NEX-5T, NEX-5R หรือ NEX-6
   ตรวจสอบว่า แอพพลิเคชั่นที่เลือกมีการเพิ่มเข้าไป MENUApplication ในกล้องหรือไม่. ถ้าหากแอพพลิเคชั่นนั้นมีการเพิ่มเข้าไปแล้ว การติดตั้งทำได้เสร็จ.
  • สำหรับรุ่นอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น
   ให้ตรวจสอบว่า แอพพลิเคชั่นที่เลือกนั้นมีการเพิ่มเข้าไปใน MENUimageApplicationApplication List ในกล้องนั้น. ถ้าหากแอพพลิเคชั่นนั้นมีการเพิ่มเข้าไป, การติดตั้งทำได้เสร็จ.

หมายเหตุ:

 • สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น, ให้ทำการคลิกที่แอพพลิเคชั่นเพื่อเปิดหน้าแสดงรายละเอียดขึ้นมา. ท่านสามารถจะดูรายละเอียดวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นได้ในคู่มือของแอพพลิเคชั่น.
 • สำหรับแอพพลิเคชั่นบางตัว, หน้าแสดงรายละเอียดอาจจะไม่มีเนื้อหาข้างต้นแสดงไว้ครบทั้งหมด.