หมายเลข ID หัวข้อ : 00111215 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆจาก PlayMemories Camera Apps

  ข้อสำคัญ: บางแอปพลิเคชันอาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของท่านและกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.

  คำตอบนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆบนกล้องของท่านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์. แนวทางอย่างย่อของกระบวนการทั้งหมดมีดังต่อไปนี้.

  ขั้นตอนที่ 1: เลือกแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps
  ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอปพลิเคชันในกล้อง

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ ของ PlayMemories Camera Apps, ให้อ้างอิงกับหน้าสนับสนุนด้านล่าง. คลิกที่ Tested Environments จาก Application/Camera ที่ด้านล่างของหน้าสนับสนุน.
   PlayMemories Camera Apps
  • ถ้าหากท่านใช้ในสภาวะแวดล้อมอื่นที่นอกเหนือจากสภาวะแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ การทำงานอาจจะไม่ถูกต้อง.
  • มีแอปพลิเคชันที่เป็นแบบฟรีและเสียเงิน. ถ้าหากท่านซื้ออันที่จ่ายเงิน, การจ่ายเงินจะกระทำผ่าน“Wallet” ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Sony Entertainment Network ของท่าน.
  • ขั้นตอนสำหรับแอปพลิเคชันแบบฟรีและเสียเงินจะมีส่วนที่แตกต่างกัน. ในคำแนะนำต่อไปนี้, เมื่อเขียนแยกกันเป็น“กรณีที่เป็นแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน” หรือ“ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชันแบบฟรี ”, ฯลฯ., ให้ทำตามชนิดของแอปพลิเคชันที่เลือกไว้นั้น.

  ขั้นตอนที่ 1: เลือกแอปพลิเคชันใน เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps

  1. เปิดเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps ขึ้นมาและเลือกประเทศ/ภูมิภาค และภาษาของท่าน.
   PlayMemories Camera Apps

   1. คลิกที่ Country & Language ที่แสดงที่มุมขวาบนของหน้านี้.

    รูปภาพประกอบ

   2. เลือก Country/Region & Language ของท่าน.
    หมายเหตุ: PlayMemories Camera Apps ไม่สามารถจะดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากประเทศและภูมิภาคอื่นที่นอกเหนือจากที่มีแสดงไว้ในหน้านี้.

    รูปภาพประกอบ

     

  2. เลือกกล้องที่ท่านใช้อยู่.
   1. คลิกที่ ALL All Applications รูปภาพประกอบ ใน SELECT to display the model of the cameras.

    รูปภาพประกอบ
     
   2. หมายเหตุ: เลือกกล้องของท่าน. แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดไปให้กับกล้องของท่านได้จะแสดงขึ้นมา.
    • แอปพลิเคชันที่มีให้จะแปรผันไปตามกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.
    • ถ้าหากท่านคลิกที่ Simple 4-Step Installation Guide, ท่านสามารถทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งงานเช่นสร้างบัญชี เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลด, และการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ.

      
  3. คลิกที่แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะดาวน์โหลด.
   หน้ารายละเอียดของแอปพลิเคชันนั้นจะเปิดขึ้นมา.

   รูปภาพประกอบ
    
  4. คลิกที่ Install (ถ้าหากแอปพลิเคชันนั้นเป็นแบบฟรี) หรือ ดำเนินการซื้อ (ถ้าหากแอปพลิเคชันนั้นเป็นแบบต้องเสียเงิน) ในหน้ารายละเอียดของแอปพลิเคชันนั้น.

    

   หมายเหตุ:

   • ตรวจสอบดูว่ามีกล้องที่ท่านใช้อยู่แสดงอยู่ใน Compatible Cameras.
   • ภาพด้านล่างนี้จะแสดงหน้าจอของแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน.

    รูปภาพประกอบ

    [A]: รายการของ Compatible Cameras
    [B]: ดำเนินการซื้อ(ในกรณีของแอปพลิเคชันแบบฟรีจะเป็น , ติดตั้ง  รูปภาพประกอบ )
     
  5. ใส่ Sign-In ID และ Password สำหรับบัญชี Sony Entertainment Network ของท่าน และคลิกที่ Sign In.

   รูปภาพประกอบ
    
  6. สำหรับแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน, คลิกที่ OK หลังจากที่ตรวจสอบข้อความและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันนี้แล้ว.
   เมื่อทำการเลือกแอปพลิเคชันแบบฟรี, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป(ขั้นตอนที่ 2).

   รูปภาพประกอบ

   

  ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ถ้าหากท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นเป็นครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อน.
   ติดตั้งเข้าไปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ.
   หมายเหตุ: ท่านไม่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนนี้อีกหลังจากผ่านครั้งแรกไปแล้ว.

   รูปภาพประกอบ

  2. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา แสดงว่าการติดตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว. กดที่ปุ่ม Reload และContinue.

   รูปภาพประกอบ

    

  ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ในกล้อง

  1. เชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อ.

   1. เปิดกล้องขึ้นมา.
   2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

    หมายเหตุ:

    • เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมาบนกล้อง, ให้กดที่ปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ จากนั้นให้ไปทำในขั้นตอนต่อไป.
     รูปภาพประกอบ

    • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อกับกล้องของท่าน. ถ้าหากท่านใช้สาย USB จากบริษัทอื่น, การทำงานที่ถูกต้องไม่อาจจะรับรองได้เนื่องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออาจจะล้มเหลว
    • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้ขั้วต่อ USB โดยไม่ใช้ตัว USB hub. ถ้าหากท่านใช้ USB hub เมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะล้มเหลวในการรองรับกล้อง. 
      
   3. เมื่อมี Mass Storage หรือ MTP แสดงขึ้นมาในจอมอนิเตอร์ของกล้อง แสดงว่าการเชื่อมต่อนี้ทำได้สำเร็วแล้ว. เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับได้.

    รูปภาพประกอบ

    หมายเหตุ: While Connecting... แสดงขึ้นมา, เป็นการบอกว่าการเชื่อมต่อกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม และยังไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้รอจนกระทั่งเครื่องเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อย.
     
   4. คลิกที่ Verify Connection.

    หมายเหตุ:
    • ถ้าหากท่านไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อได้, ให้ตรวจสอบดูว่าการเชื่อมต่อ USB ของกล้องมีการตั้งไว้ที่ Auto, Mass Storage หรือ MTP.

     วิธีการตรวจสอบ
    เลือกที่ MENU - รูปภาพประกอบ(Setup) - USB Connection.
    เมื่อมี Mass Storage หรือ MTP แสดงขึ้นมาในจอมอนิเตอร์ของกล้อง แสดงว่ากล้องได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว.
    • แอปพลิเคชันที่มีให้จะแปรผันไปตามกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.
     ถ้าหากมี The connected camera does not comply with this application. แสดงขึ้นมา, ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เนื่องจากกล้องที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไปนั้นทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้.
    • อาจจะต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในกับกล้องในบางแอปพลิเคชัน.
     ถ้าหาก To use this application, camera firmware update is necessary. แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่To the firmware update page, และดำเนินการอัปเดต.
    • ถ้าหากท่านใช้ Mac OS X v.10.10 ทำการอัปเดตให้กับกล้อง, จะขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องของท่าน, ท่านอาจจะต้องเปิด Driver Loader ขึ้นมาก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้.
  2. เมื่อทำการเลือกเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน ให้ดำเนินการเพื่อจัดซื้อ.
   เมื่อทำการเลือกเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบฟรี, การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3-3.
   1. ตรวจเช็คดูจำนวนเงินที่ซื้อและคลิกที่ I Agree. ตรวจสอบดูการจัดซื้อ.
    การจ่ายเงินจะกระทำผ่าน“Wallet” ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Sony Entertainment Network ของท่าน.

    รูปภาพประกอบ
   2. เมื่อการจ่ายเงินเสร็จสิ้น, หน้าจอการจ่ายเงินสำเร็จจะแสดงขึ้นมา. เพื่อทำต่อและติดตั้งแอปพลิเคชันให้กับตัวกล้อง ให้คลิกที่ Next.
     
  3. การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น.
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น.
    
  5. เมื่อการติดตั้ง และมีข้อความแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ OK เพื่อออกจากหน้าจอนั้น.
    
  6. ปลดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็คดูว่าได้มีการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว. วิธีการตรวจเช็ค
   • สำหรับ NEX-5T, NEX-5R หรือ NEX-6
    ตรวจเช็คดูว่าแอปพลิเคชันที่เลือกไว้ได้มีการเพิ่มเข้าไปใน MENUApplication ในกล้องแล้วหรือไม่. ถ้าหากแอปพลิเคชันได้มีการเพิ่มเข้าไปแล้ว, การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น.
   • สำหรับรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น
    ตรวจเช็คดูว่าแอปพิเคชันที่เลือกไว้ได้มีการเพิ่มเข้าไปใน MENUรูปภาพประกอบApplicationApplication List ในกล้องแล้วหรือไม่. ถ้าหากแอปพลิเคชันได้มีการเพิ่มเข้าไปแล้ว, การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆให้ไปที่เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps , จากนั้นให้คลิกที่แอปพลิเคชันนั้นเพื่อเปิดหน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดขึ้นมา. ท่านสามารถจะดูข้อมูลของวิธีการงานใช้แอปพลิเคชัน คู่มือ และคำถามที่พบบ่อยได้.
  • สำหรับแอปพลิเคชันบางอัน อาจจะไม่มีหน้ารายละเอียดอยู่ในคอนเทนท์ทั้งหมดข้างต้น.