หมายเลข ID หัวข้อ : 00106979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/02/2015

รองรับระบบไฟล์ exFAT?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT. โดยจะรองรับระบบไฟล์แบบ FAT16 และ FAT32 เท่านั้น.