หมายเลข ID หัวข้อ : 00103926 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถปรับความดังของเสียงหรือเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ช่องเวลาการกดอาจจะนาน เมื่อกดปุ่ม multi-function.
กดปุ่ม multi-function โดยเร็ว เพื่อให้ปุ่มนั้นทำงานได้อย่างต่อเนื่อง.

หมายเหตุ: สำหรับปุ่มการทำงานแบบต่อเนื่อง, ให้กดปุ่ม multi-function อีกครั้ง ภายในเวลา 0.4 วินาที.


วิธีการใช้งาน

Image
 [1] ปุ่ม multi-function

Play/pause: กดปุ่ม multi-function เบา ๆ.
Next song: กดปุ่ม multi-function 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน.
Previous song: กดปุ่ม multi-function 3 ครั้ง ต่อเนื่องกัน.
Increase volume: กดปุ่ม multi-function 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน, กดปุ่มค้างในรอบที่สอง.
Decrease volume: กดปุ่ม multi-function 3 ครั้ง ต่อเนื่องกัน, กดปุ่มค้างในรอบที่สาม.