หมายเลข ID หัวข้อ : 00167273 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

DVD ไม่เล่นอย่างราบรื่นในเครื่อง AV Receiver.

    ออดิโอและวิดีโออาจจะไม่เล่นอย่างราบรื่นในเครื่อง AV Receiver บนมือถือ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างมากในเครื่อง AV Receiver และอุปกรณ์ USB. ถ้าต้องการจะแก้ปัญหานี้, ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง AV Receiver นั้นออกไป.