หมายเลข ID หัวข้อ : 00167326 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

วีดีโอไม่แสดงออกมา เมื่อฉันแตะที่ไอคอนกล้องด้านหลัง หรือกดที่ปุ่ม DSPL

    เป็นไปได้ที่จะไม่มีไฟจ่ายให้กับกล้องตัวหลัง ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟไว้อย่างถูกต้อง และมีการใส่ตัวขั้วต่อวิดีโอที่แน่นหนาดีแล้ว