หมายเลข ID หัวข้อ : 00106925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/05/2019

ไม่สามารถเล่นเพลงซ้ำ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยพอร์ต USB.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเล่นเพลงซ้ำไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง.