หมายเลข ID หัวข้อ : 00142119 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2020

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: Bracket Pro

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: Bracket Pro


  » Account Information
  » General FAQs
  » Bracket Pro
  » Multi Frame NR
  » Picture Effect+
  » Photo Retouch
  » Smart Remote Control
  » Time-lapse


  1. เมื่อทำการสลับกล้องไปเป็นโหมดการเล่น Program Shift จะถูกยกเลิกไป
   เมื่อ รูปภาพได้รับการบันทึกด้วย ไฟแฟลชที่พร้อมใช้งาน (เช่น ไฟแฟลชในตัวที่เปิดขึ้นมา หรือ ไฟแฟลชภายนอกที่ติดตั้งและเปิดไว้) Program Shift จะถูกยกเลิกหลังทำการสลับไปเป็นโหมดการเล่น ถ้ารูปภาพได้รับการบันทึกด้วยไฟแฟลชที่ไม่พร้อมใช้งาน (เช่น ไฟแฟลชในตัวที่ปิดไว้ หรือ ไฟแฟลชภายนอกที่ปิดไว้) Program Shift จะยังคงอยู่หลังทำการสลับไปเป็นโหมดการเล่น

   สำหรับกล้องที่ไมมีแป้นปรับโหมด ถ้าหาก Bracket Pro เริ่มทำงานในโหมดต่าง ๆ ยกเว้น P/A/S/M, Program Shift จะถูกยกเลิกหลังการสลับไปเป็นโหมดการเล่น ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะยกเลิก Program Shift ในกรณีนี้ ให้เลือกที่ โหมด P จาก MENU

  2. ฉันไม่สามารถใช้ ฟังก์ชัน Program Shift ได้
   Program Shit ไม่มีให้ใช้งานได้ ถ้าหาก ไฟแฟลชภายนอกมีการติดตั้งและเปิดไว้ ปิด ไฟแฟลชภายนอกนั้น

  3. ฟังก์ชัน EV bracket หรือ WB bracket มีให้ใช้งานได้หรือไม่?
   ไม่มี จะมี ฟังก์ชัน Bracket ให้ใช้ได้อยู่ 4 ฟังก์ชัน (shutter speed, aperture, focus และ flash) เท่านั้น