หมายเลข ID หัวข้อ : 00142119 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Bracket Pro


  » Account Information
  » General FAQs
  » Bracket Pro
  » Multi Frame NR
  » Picture Effect+
  » Photo Retouch
  » Smart Remote Control
  » Time-lapse


  1. เมื่อฉันทำการสลับกล้องไปเป็นโหมด playback, Program Shift is cancelled.
   เมื่อรูปภาพที่การบันทึกด้วย flash ready (เช่น ไฟแฟลชในตัวมีการเปิดขึ้นมา หรือ ต่อไฟแฟลชภายนอกและเปิดขึ้นมา), Program Shift จะถูกยกเลิกหลังการสลับไปเป็นโหมด playback. ถ้าหากรูปภาพนั้นทำการบันทึกไว้โดยไม่ได้ใช้ไฟแฟลช (เช่น ไฟแฟลชในตัวไม่ได้เปิดขึ้นมา หรือ ไฟแฟลชภายนอกมีการปิดไว้), Program Shift จะยังคงอยู่หลังการสลับไปเป็นโหมด playback.

   สำหรับกล้องที่ไม่มีหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมด, ถ้าหาก Bracket Pro มีการเปิดไว้ในโหมดต่าง ๆ ยกเว้น ใน P/A/S/M, Program Shift จะถูกยกเลิกหลังการสลับไปเป็นโหมด playback. ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะยกเลิก Program Shift ในกรณีนี้, เลือกที่ โหมด P จาก MENU.

  2. ฉันไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น Program Shift ได้.
   Program Shit จะไม่มีให้ใช้งานได้ ถ้าหากติดตั้งไฟแฟลชภายนอกเข้าไปและเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา ให้ปิดเพาเวอร์ของไฟแฟลชภายนอกนั้นไว้.

  3. มีฟังก์ชั่น EV bracket หรือ WB bracket ให้หรือไม่?
   ไม่มี จะมีให้เฉพาะฟังก์ชั่น Four bracket (shutter speed, aperture, focus and flash) เท่านั้น.